Как да помогнем?

Ишлемета

Модулът е създаден за нуждите на компании, които имат частично или напълно изнесено производство към подизпълнител. Модулът проследява количеството предадени и върнати материали, както и цените на предоставената от подизпълнителя услуга.

Модулът има следните предимства:

 • Проследяване на количеството материали, предадени на всеки един подизпълнител.
 • Прецизно изчисление на цената на всяка една заготовка или изделие, изготвени от подизпълнител, калкулирани на база цени на вложени материали и цена на услугите разбита по позиции в поръчката.
 • Връзка с финансов център и съответно проследяване на финансовите документи ( фактури) от подизпълнителя и последвалите плащания.


Създаване на поръчки от тип Ишлеме

Основни параметри

При създаване на поръчка от тип Ишлеме избираме следните основни параметри:

 • подизпълнител от списъка с контрагенти
 • склад, от който ще се предаде необходимата суровина
 • дата на създаван
 • краен срок на поръчката
 • данък и валута, които системата ще попълни по подразбиране след избора на подизпълнител

Позиции

След попълване на основните данни за поръчката, трябва да създадем и нейните позиции. Всички позиции, които ще поръчаме, трябва да са предварително създадени като продукти в номенклатурата. 

За всяка позиция в поръчката, освен продукт, попълваме и количество и кратко описание с основните специфики на конкретното изделие.

Ако става дума за поръчка на заготовка, която по-късно ще вложим в производството на готово изделие, можем да посочим позицията в производствена поръчка, за която е предназначена тя.

За всяка позиция можем да създадем списък с материали и разходни норми за тях. 

След като опишем позициите с техните специфики и списъци с материали, можем да отбележим поръчката като изпратена. В този момент, ако е предвидена такава бланка, могат да се разпечатат съответните приемо-предавателни протоколи за предадените на подизпълнителя суровини.


 1. Обработка и приключване на поръчки от тип Ишлеме

Приемането на поръчката става на 2 стъпки:

 • Описание на върнатите материали - ако част от суровината не е била използвана, тя може да бъде върната от подизпълнителя и да бъде заприходена обратно в склада
 • Описание на реално доставените изделия от страна на подизпълнителя - те могат да бъдат повече или по-малко от предварително заявените. Описва се и единична цена на услугата. 
 • На базата на стойността на реално вложените материали и на единичната цена на услугата, системата ще изчисли стойността на поръчаните изделия. 
 • При отбелязване на поръчката като готова, изделията ще бъдат заприходени в склада на изчислената стойност и ще могат да бъдат продадени или вложение при производство.


 1. Финансови документи и плащания

Към поръчката от тип ишлеме могат да бъдат създадени проформи и фактури и съответно плащания към тях. Тези финансови документи ще са от тип входящи и ще се отнасят за сумите, които компанията дължи на подизпълнителя за извършените услуги.