Как да помогнем?

Продажби

Модулът е един от основните за системата и управлява информацията за продажбите, които компанията реализира.

Модулът има следните предимства:
 • Възможност за връзка с Клиентски поръчки и автоматично проследяване на изпълнението им
 • Автоматично генериране и освобождаване на резервации.
 • Връзка с финансов център и съответно проследяване на финансовите документи ( фактури и проформи) издадени от компанията и последвалите плащания.
 • Информация за себестойността на продадените артикулите.
 • Допълнителни разходя, които се начисляват пропорционално върху себестойността на артикулите в продажбата и позволяват точно изчисление на генерираните печалби
 • Възможност за генериране и печат на документи, свързани с продажбата
 • Връзка с модул CRM и възможност за свързване на продажбата с комуникационна нишка.
Създаване на продажби

Продажбите могат да бъдат свободни или свързани с Клиентска поръчка. Свързаните с Клиентска поръчка се създават от интерфейса на самата поръчка, докато свободните от бутона за нова продажба над списъка.

Основни параметри

При създаване на Продажба избираме следните основни параметри:

 • клиент
 • склад, от който ще се изпише стоката
 • дата на създаване
 • дата на приключване на продажбата
 • основание - връзка с клиентска поръчка или свободен текст
 • данък и валута, които системата ще попълни по подразбиране след избора на клиент
 • ценова листа  по подразбиране, от която ще се взимат цените при попълване на артикул
Позиции

След попълване на основните данни за поръчката, трябва да създадем и нейните позиции. Всички продукти, които ще добавим в продажбата,  трябва да са предварително създадени като продукти в номенклатурата.

За всяка позиция в поръчката, освен продукт, попълваме и количество. Цената се изтегля автоматично от ценовата листа, но може да бъде и променена.

Ако продуктът е по партиди или серийни номера при създаване на нова позиция трябва да се попълни пълната информация.

Възможни грешки и предупреждения

 • В момента на създаване на позиции в продажбата системата ще следи дали в избрания склад има достатъчна наличност от съответния артикул и ако наличността не е достатъчна ще генерира грешка.
 • Ако имаме продукти по партиди или серийни номера и тази информация не е попълнена или има разминаване на количествата, системата ще генерира грешка.
 • Ако Продажбата е свързана с Клиентска поръчка и някоя от позициите не присъства в поръчката или количеството в продажбата надхвърля поръчаното, системата ще генерира предупреждение.

Продажбата не може да бъде приета с грешки, но може да бъде приета с предупреждения.

Себестойност и цена

За всеки продукт, включен в продажба, системата пази следните стойности:

 • Цена - цена, на която се извършва продажбата. Тя се пази във валутата на продажбата.
 • Себестойност - реална стойност на продукта за компанията. Ако продуктът е насипен, себестойността ще е равна на средно-претеглената цена. Ако продуктът се следи по партиди или по партиди и серийни номера, себестойността на продадената стока ще е равна на стойността на партидите.
 • Повече за себестойността на партидите може да прочетете в статията Склад -> FIFO, Среднопретеглени цени и изчисление на себестойности.
 • Ако към продажбата са добавени допълнителни разходи (транспорт, застраховки и др.), тези допълнителни разходи ще се разпределят пропорционално върху себестойностите на позициите. Това се прави с цел по-коректно изчисление на печалбите.
Резервации

Ако Продажбата е свързана с Клиентска поръчка и всички позиции в нея са свързани с позиции в Клиентската поръчка, тя няма да създаде собствена резервация, а ще се изпълни резервацията по клиентската поръчка ако има такава.

Ако продажбата е свободна или в нея има позиции, които не фигурират в Клиентската поръчка, системата автоматично ще резервира включените в нея артикули.

 • При анулиране на продажбата ще се анулира и резервацията.
 • При приемане на продажбата, ще се изпълни свързаната резервация.
 • При смяна на склада на продажбата, резервацията ще се премести в новия склад и ще освободи резервираните бройки в стария.
Логистична информация

Логистичната информация за продажбата включва:

 • линк към адрес за доставка от адресите създадени за клиента
 • спедитор - връзка с контрагент от тип Спедитор, който изпълнява доставката
 • лице за контакт
 • номер на експедиционна бележка
 • възможност за прикачване на документи

Всички тези данни могат да бъдат попълвани автоматично в документите, генерирани от системата към продажбата.

Допълнителни разходи

За всяка продажба могат да се създават допълнителни разходи, които клиентът няма да плати директно, но компанията все пак ще направи. Допълнителните разходи могат да бъдат във валути различни от тази на продажбата. Те могат да бъдат свързани с конкретна фактура и контрагент или просто да се опишат с текст. Тяханата стойност ще бъде превалутирана в основна валута и разпределена пропорционално върху себестойността на артикулите в продажбата.

Финансови документи и плащания

Към продажбите могат да бъдат създадени проформи и фактури и съответно плащания към тях. Тези финансови документи ще са от тип изходящи и ще се отнасят за сумите, които клиентът дължи на компанията за получените продукти.