Как да помогнем?

Рецепти

Рецепти е част от производствените модули. Рецептите описват процеса на производство на дадено изделие, съпътстващите го дейности и необходимите материали.

Има 2 вида рецепти - за конкретен продукт и шаблони. Рецептите-шаблони са базови рецепти, които включват само основните процеси и суровини. На основа на тях могат да се правят по-подробни рецепти за продукт или партидни карти.

Модулът има следните предимства:
 • Позволява да се опише детайлно производствения процес на дадено изделие
 • Между дейностите могат да се опишат зависимости, които да подпомагат планирането на задачите във времето
 • Позволява описание на материалите както за всяка дейност поотделно, така и за изделието като цяло - според нуждите на компанията
 • За всяка дейност могат да се опишат параметри, които съдържат допълнителна информация за изпълнението на дадената задача. Тези параметри ще са видими за операторите в производство.
 • Рецептите могат да бъдат клонирани, което спестява време при създаване на нови рецепти.
Създаване на Рецепта

При създаване на Рецепта избираме следните основни параметри:

 • Отбелязваме, че рецептата е шаблон или избираме продукт
 • При избор на продукт името на рецептата се попълва автоматично с това на продукта, но то може да бъде променено. Това се използва когато за производството на един продукт имаме различни рецепти.
 • Избираме метод на назначаване на работните задачи - наведнъж или стъпка по стъпка.
 • Избираме дали материалите ще се описват по дейности или за рецептата като цяло.
 • В първия случай в процеса на производство след изпълнението на всяка стъпка ще се изписват вложените материали, докато във втория случай материалите ще се изписват от склада след като изделието е вече готово.

Стъпки (дейности)

Всяка стъпка отговаря на една производствена дейност и има съответния тип - R&D, WIP, Заготовка или Отчитане на готова продукция.

Всяка стъпка може да зависи от една или повече други стъпки. Тази функционалност има пряко отношение към процеса на планиране. Ако няма зависимости, системата може да планира задачите да се изпълняват успоредно, докато ако има зависимости, задачите ще бъдат планирани за производство една след друга.

Продължителността на всяка задача се изчислява на база времената за подготовка и производство на единица готова продукция. Тези настройки се попълват автоматично при избора на дейност на стъпката, но могат да се променят за всяка рецепта или партидна карта.

Всяка стъпка има стойност или цена за производство, която се формира на база предвидените материали и цените за подготовка и производство на единица готова продукция. При изчислението на тази себестойност се използва текуща средно-претеглена цена на суровините и това може да доведе до промяна на стойността за производство във времето.

В зависимост от начина на влагане на суровини - на стъпка или за цяла рецепта, интерфейсът ще предложи възможност за попълване на материали за конкретната стъпка. Като входящ материал може да се опише и изходящия WIP на някоя от предходните стъпки. Този входящ WIP може да се използва като основа за изчисляване на някоя от другите суровини. Това е приложимо за производства, при които основната суровина може да варира, но при следващите обработки помощните суровини трябва да се изчислят точно на база реално вкараното в производство количество.

Пример : Например при багрене на плат - количеството, което ще влезе в производство може да варира с до 10% от очакваното, но всички химикали за последващи обработки трябва да са пресметнати с голяма точност върху реалното количество плат. В тази ситуация ще създадем стъпка, в която описваме колко точно плат сме вкарали в производство и тази стойност ще се предаде нататък по производствените задачи посредством изходящия от тази стъпка WIP.

Материали

Както по-горе уточнихме материалите могат да се отнасят както за  конкретна стъпка, така и за рецептата като цяло - това зависи от настройките на рецептата.

За всеки материал попълваме стратегия на влагане, разходна норма и основа спрямо която ще се смята конкретното количество.

Възможните стратегии на влагане са:

 • Еднократно

  Пример : Еднократно влагане имаме при някои видове Рязане - изработва се и се влага 1 щанца за целия процес

 • на база отчетена готова продукция

  Пример :Опаковъчни кашони ще се влагат с разходна норма 1 спрямо отчетената готова продукция

 • на база основна суровина.

  Пример :При обработка на плат ще вложим 100 мл химикал за всеки килограм основна суровина.

Тъй като всяка една рецепта се отнася за производството на единица готова продукция, в нейния BOM говорим за разходна норма. По-късно в партидната карта ще бъде изчислено и точното количество материали, които се очаква да вложим.