Как да помогнем?

Производствени поръчки

Производствените поръчки съдържат в себе си информация за заявените за производство продукти на база клиентски поръчки или заявки за суровини.

Създаване на производствена поръчка на базата на клиентска поръчка

Всяка позиция в производствената поръчка отговаря на позиция в клиентска поръчката. Според настройките на продукта (дали е насипен, по партиди или по серийни номера) интерфейсът на дадената позиция в производствената поръчка изглежда различно.

Всяка производствена поръчка има свой собствен статус и краен срок, които могат да се различават от тези на Клиентската поръчка.

Прогресът по производствената позиция се отразява върху допълнителните статуси на Клиентската поръчка, така че служителите в търговския отдел да знаят какво се случва с дадена поръчка без да се налага да търсят данните в производствените модули.

Внасяне на продукти в Производствена поръчка

При внасяне на продукти в Производствена поръчка операторът може да избере определени позиции или всички заявени за производство продукти.

Ако Производствената поръчка е по Клиентска поръчка и артикулите са разпределени в групи, това ще остане видимо и в Производствената поръчка, както и съответните номера на позиции. Това позволява по-лесно проследяване на процеса особено при поръчки в които на различните позиции продуктът е един и същ, но с различни характеристики.

Пример : Ако клиентът е поръчал няколко еднакви машини, но с различни характеристики - например обем, те ще бъдат на различни позиции и тяхното производство ще се проследи отделно.

Ако в дадена Производствена поръчка не са включени всички изделия по основание, към съответната Клиентска поръчка или Заявка за суровини могат да се добавят допълнителни производствени поръчки до изпълнение на цялото заявено количество. Това позволява да се планират по-добре производствените задачи във времето.

Пример : Ако клиентът е поръчал няколко изделия, но те са с различен краен срок, тези изделия могат да бъдат произведени в рамките на различни производствени поръчки.

Обработка на позициите в производствена поръчка

Насипни продукти

Тъй като производството на насипни продукти не предполага генериране на партида и партидна карта, операторът трябва само да избере рецепта на базата на която ще се генерират производствени задачи, отговарящи на стъпките в рецептата.

Всички генерирани производствени задачи ще се появят в непланирани и ще трябва да бъдат разпределени на съответните ресурси. Повече за това можете да прочетете в раздел Планиране на производство.

Продукти на партиди по материали

При производство на продукти с партиди по материали системата отново няма да генерира партидна карта. Операторът трябва да избере рецепта на базата на която ще се генерират производствени задачи, отговарящи на стъпките в рецептата. При планиране на задачата за работа операторите ще трябва да посочат суровините на суровините. На базата на тези данни, системата ще прецени дали ще произвежда количество от вече съществуваща партида или ще създаде нова. За всяка такава партида в справката Паспорт на партида ще може да се проследи в тази партида готов продукт точно какви суровини са били вложени и от кои ресурси ( машини) е била произведена, което е полезно при анализ на възникнали дефекти.

Продукти на партиди по позиции

При производство на партиди по позиции операторът може да създаде една или повече партиди със съответните партидни карти с различно количество до достигане на планираното за производство количество. Повече за партидните карти можете да прочетете в раздел Партидни карти.

Продукти по серийни номера

При производство на продукти по серийни номера операторите отново трябва да създадат една или повече партидни карти, но могат предварително да създадат серийните номера за позицията. Серийните номера могат да бъдат създадени и по-късно при създаване на партидната карта - това зависи от бизнес процесите в компанията.

Пример : Ако процедурите в компанията предвиждат в договора с клиента да фигурират конкретните серийни номера на изделията, те могат да бъдат генерирани още в Производствена поръчка.

Всичко, описано до тук за създаването на производствена поръчка по клиентска поръчка е идентично и за създаването на производствена поръчка по заявка за суровини.