Как да помогнем?

Номенклатура

Модул Номенклатура в основен за TOWERP. Той съхранява и управлява данните за категориите и артикулите в системата. Те са организирани в дървовидна структура, която отговаря на логиката на процесите в  компанията.

Данните от Номенклатура се използват в почти всички останали модули на системата. Настройките на категориите и продуктите имат отношение към начина на работа на различните видове поръчки, склада и на модулите за планиране и отчитане на производството.

Категории

Категориите в TOWERP са организирани в дървовидна структура, без ограничение в броя на нивата. Тази гъвкавост ви позволява по-лесно да организирате всички артикули.

Всяка категория има уникален номер, Stock Keeping Unit или SKU, на базата на който се генерират номерата на подкатегориите и артикулите, които се намират в нея. От настройки можете предварително да зададете правила за генериране на тези уникални номера - минимална дължина, префикс и т.н.

За всяка категория можете да задавате стойности по подразбиране за различни параметри като: мерна единица, тип на продукта, работа с партиди или серийни номера, основен етикет. Тези параметри ще бъдат наследени от всички новосъздадени подкатегории и продукти, което облекчава процеса на обновяване на данни и помага да се избегнат операторски грешки.

За всяка категория можете да създавате и характеристики с или без стойности. Тези характеристики също ще бъдат наследени от продуктите, които се намират непосредствено в категорията или в някоя от нейните подкатегории.

Системата предлага възможност за търсене в дървото с категории и артикули по ключови думи. Това прави намирането на артикули бърз и лесен процес без значение с колко позиции разполага вашата номенклатура.

Артикули

Артикулите в системата могат да бъдат както суровини и материали, закупувани от други компании, така и заготовки и изделия, произведени в предприятието. Различните параметри на всеки артикул са важни и от тях зависи начина, по който те ще бъдат третирани от системата в различни ситуации. Иконите в списъка с артикули отговарят на техния тип и помагат на операторите да се ориентират по-лесно какъв е типът на конкретния артикул.

Всеки артикул разполага с уникален за системата артикулен номер (SKU), който е производен на номера на категорията. При правилно изграждане на номенклатурата на компанията, тези номера са значещи и носят информация за самия артикул. Повече за това можете да прочетете в блога на сайта ни.

Партиди, Серийни номера и Насипни артикули

Друга важна характеристика е дали наличностите от даден артикул се следят насипно, на партиди или на партиди и серийни номера. Тази настройка има отношение към начина, по който системата ще обработва данните за този артикул при:

  • Производство
  • Движения от тип доставка, продажба, експедиция, изписване и т.н.
  • Ревизии
  • Изчисляване на последно доставни и средно претеглени цени
  • Проследяване на качеството на готовата продукция

Ако артикулът се произвежда от вашата компания и е по партиди или по партиди и серийни номера, е важно да се отбележи и стратегията за генериране на нова партида т.е на какъв принцип системата ще създава всяка нова партида.
Това може да става по два начина: на база позиция в производство или на база партидите на вложените материали.

Пример 1 на база позиция в производство: Ако произвеждаме изделия по поръчка, които често имат леки изменения по задание на клиента, стратегията ще бъде “по позиции”. В този случай всяка партида ще отговаря на точно определена позиция от поръчката и би могла да се различава като характеристики и себестойност от другите позиции (партиди) на продукта.

Пример 2 на база партиди на вложениет материали: Ако произвеждаме плат, за който е важно да знаем от каква прежда е произведен, стратегията за генериране на партиди ще е “по материали”. Това ще доведе до производство на една и съща партида плат в рамките на много производствени поръчки до изчерпване на някоя от партидите от суровината.

Ако за продукт по партиди се отбележи и допълнителния параметър “Разфасовки с уникални номера”, това ще доведе до генериране на уникални номера при отчитане на готовата продукция с информация за количество за всяка една от тях.

Пример: При производство на плат всеки топ има различно тегло и дължина. С помощта на тази настройка може да се проследи точния брой топове и теглото на всеки от тях в рамките на една партида. Всеки топ може да има етикет с уникален номер, който да улесни проследяването на цялата партида.

Други основни характеристики на артикулите са мерна единица, основен доставчик и етикет по подразбиране. Тези характеристики се използват при движенията в склада и водят до оптимизиране на работата на операторите.

Вие можете създадете и списък с допълнителни характеристики, които да се попълват за различните артикули като те стават неделима част тях. Ако се добавите характеристики без стойности, това ще е сигнал за системата, че техните стойности трябва да бъдат попълнени по-късно при създаване на клиентска поръчка според изискванията на клиента.

Пример: Допълнителни характеристики могат да бъдат цвят, обем, размер или друго, според нуждите на компанията.

Галерия

Освен основна снимка, за всеки артикул можете да създадете галерия от снимки, което е приложимо при интеграция на системата с електронен магазин или друга подобна външна система.

Връзка с други модули

В Номенклатура можете да виждате и информация, свързана с артикула, която идва от други модули - например цени ( от основните ценови листи), списък с партидите, актуални наличности, свързани рецепти.