Как да помогнем?

Настройки производство

За да започнете да управлявате производствените процеси в предприятието с TOWERP, системата трябва да бъде подготвена за това. В този документ са описани всички необходими данни и настройки, които трябва да бъдат попълнени предварително.

Общи настройки

Част от настройките за производство и планиране могат да се направят и на по-късен етап и да се променят в хода на работа, но други трябва да се обмислят добре и да се заложат в самото начало

Основни настройки

Това са настройки, които се залагат в системата при първоначалната конфигурация. Тяхната промяна на по-късен етап може да доведе до проблеми с данните и да се наложи намеса от техническия екип на TOWERP.

 • Основна стратегия на влагане на материалите - по резервация или на база BOM
 • Стратегия за генериране на серийни номера:
  - Последователни номера за системата
  - Последователни номера за категорията
  - Последователни номера за продукта
 • Настройка дали бракуваното количество да се добавя към готовото количество за задачата.

  Пример :Ако в процеса на производство се изисква пълно изпълнение на планираното количество и се осигурява достатъчно суровина за непрекъснат процес, брака няма да се зачита като готово количество в задачата, но ако задачата е за преработка на точно определено количество суровина, брака трябва да се смята заедно с качествената продукция като готово количество.

Допълнителни настройки

Тези настройки са по подразбиране, които по-късно операторите ще могат да променят

 • Материали в рецептата - за цялата рецепта или за отделни стъпки
 • Свързани партидни карти - възможност за обединяване на определени производствени задачи за различни партиди.

  Пример : При багрене на плат на две партиди в един и същ цвят те биха могли да се свържат и да се обработят заедно.

 • Автоматично произвеждане на партидна карта - ако тази функция е включена, при отбелязване на партидна карта за готова системата автоматично ще произвежда предвиденото количество и ще изписва съответните материали.
 • Автоматично производство на количество при отчетени нула бройки - тази настройка се грижи да отчете предвиденото количество, ако операторът по погрешка отбележи че е готов със задачата без да е отчел нищо.
 • Автоматична резервация на суровини при планиране на партидна карта
 • Възможност в рецепта да се попълват допълнителни параметри за стъпките
 • Настройка дали операторите да виждат всички назначение задачи, или само тези които могат да бъдат изпълнени на база изпълнени зависимости спрямо предишни задачи.
Дейности

Всички производствени дейности трябва да бъдат предварително описание и настроени, за да може на тази база да се създадат рецепти. За всяка дейност трябва да се попълни:

 • нейния тип - R&D, WIP, заготовка или отчитане на готова продукция.
 • Възможност за редакция в производство - тази настройка определя дали операторите ще могат да въведат реално произведеното от тях количество заготовки (WIP единици) или само ще променят статуса на задата.

  Пример : Ако задачата е подготовка на суровините, операторът трябва да може да отбележи точно какво количество суровина вкарва в производство, но ако дейността представлява поредна обработка на суровината (например сушене) е напълно достатъчно той да отбележи че е готов.

 • Отчитане с етикет - тази настройка се отнася за компании, които работят с Работни карти. Тя ще позволи свършената работа да не се отчита от операторските интерфейси а чрез сканиране на отчетни етикети.

  Пример : Ако става дума за шивашко предприятие, в което не всички работници имат достъп до системата, те могат да отчитат извършената работа с работна карта с налепени по нея отчетни етикети. Чрез сканиране системата автоматично ще отбелязва свършената от служителя работа.

 • Време за подготовка и за производство на единица - тези параметри ще бъдат наследени, но ще могат да бъдат променени и в рецептите и по-късно  в партидната карта.
 • Цена за подготовка и за производство на единица - тези параметри ще бъдат наследени, но ще могат да бъдат променени и в рецептите и по-късно  в партидната карта.
Отдели и ресурси

При настройване на системата трябва да се опишат всички производствени отдели и техните ресурси. За всеки отдел ресурсите могат да бъдат от различен тип -  бригади (екипи), машини или специалисти.

Отдели

Всеки отдел има име, ръководител, работно време и описание. Той може да извършва дейностите, които могат да извършват неговите ресурси.

За всеки отдел трябва да се отбележи тип на неговите ресурси, както и складовете, с които той работи - склад за суровини, склад за готова продукция и за брак.

Освен ръководител, отделът има и списък със служители.

Ресурси

Ресурсите имат име, ръководител (ако типът е отдел или машина), работно време и описание.

Всеки ресурс може да изпълнява определени дейности. На тази база при планиране на задачите системата ще предлага само подходящи ресурси.

Табла

Таблата са групи от есурси, които могат да бъдат в различни цехове, но имат една или повече общи дейности. Когато назначим задача на табло, всички ресурси от таблото могат да я видят и да работят по нея.

Пример : Ако имаме цех с шивачки, които извършват определена операция и когато свършват с една задача започват по следващата, ще е най-удобно тези шивачки да са включени в едно табло на което да се назначават тези задачи. Така всяка ще може да отбележи по какво е започнала работа, без да се налага някой специално да и назначава конкретна задача.

Причини за брак и качество

В системата могат да се създадат неограничено количество причини за брат и различни видове качество.

Ако при производство операторите отбележат различно качество от очакваното, готовата продукция ще се заприходи в склада за готова продукция на цеха, но в друга партида. Номерът на новата партида ще е комбинация от този  на основната и на кода на типа качество.

При брак продукцията ще се заприходи в склада за брак на цеха, но в друга партида. Номерът на новата партида ще е комбинация от този  на основната и на кода на причината за брак.